جستجو

78 نسخه قابل چاپ
کافه مکسي يارستوران چايخانه هاي غيرسنتي و بهداشتي در هتل هاي پرستاره

{ اصغر ژيان دربندي }

کجاي اين کار سنتي يارسم است که دربسياري ازرستوران ها وباغ ها يا هتل هاي پرستاره باب شده تعدادي تخت در فضاي باز يا بسته پرازمگس بگذارندوروي آن فرش ياگليم وچند(پشتي)روي آن بياندازندوغذا سروکنندبنام رستوران يا چايخانه سنتي مجوزبگيرند،درفرهنگ ايراني لميدن يا درازکردن پا جلوي افراد يا حتي بدون جوراب بودن نشان از بي فرهنگي وبي ادبي است جالب است که درچنين محل هايي هيج ميزو صندلي مشاهده نمي کنيداين مديران بي اطلاع از صنعت هتلداري وکترينگ هنوزنمي دانندتخت براي خوابيدن است نه غذا خوردن ودرزمان هاي قديم که کولري در کار نبود براي اينکه شب ها روي اين تخت ها در فضاي باز وباغات و منازل مي خوابيدند پايه هاي اين تخت خواب ها را در ظرف آب قرار ميدادنند تا جانوري روي تخت نرود و به وسيله يک پشه بند شب را به صبح مي رساندند ويا اينکه در منازل يا باغها وروستا ها اين تخت ها را روي حوض آب مي گذاشتن که ازخطرسقوط کودکان به داخل حوض جلوگيري شود،گذاشتن چندين تخت فرش شده وپشتي با عنوان رستوران يا چايخانه سنتي انسان را ياد قهوه خانه هاي قديمي و غيربهداشتي ميان راه مي اندازندکه بايد نام اين محل ها را بجاي سنتي کافه مکسي نام بردکه درهتل هاي پرستاره هم مشاهده ميشود.درصنعت هتلداري يا کترينگ هرمبلمان يا تجيهزاتي را نمي توان انتخاب کرد تمام تجهيزات اين صنعت ويژيگي خاصي داردمثلا براي بخش هاي عمومي مثل لابي هتل سعي مي کنند نوعي مبل يا صندلي اي را سفارش و انتخاب کنندکه مسافرنتواند پا را دراز کند يا لم بدهد ،همانطوريکه در فست فوت ها نوررا زياد ميکنندکه ازنظررواني به اين معناست که غذايت را بخوروبرو.جاي تعجب است که در هتل هاي پرستاره يا رستوران ها يابا غات به وفوراز اين نوع تخت ها ديده مي شود وميان مردم بعنوان سنتي رايج شده که نه تنها سنتي نيست بلکه يکي از غير بهداشتي ترين محل هاست که با فرهنگ ايراني مغايراست در صورتيکه به چنين محل هاي مراجعه کنيد آنچه مشاهده خواهيدکرد ضد فرهنگ ايراني است،وجوداين تخت ها ازنظررواني به مسافرين ميگويدکفش هايت راهم درآورو هر کاري دلت ميخواهد بکن اگرهم مايل هستي چرتي هم بزن روي شانه همسرش هم لم يده آيا لميدن ياپا درازکردن جلوي بزرگتر سنتي است يابي ادبي ؟کجاي اين صحنه ها ي زشت وضدآداب وفرهنگ ايراني لميدن يا درازکردن پاها با کفش روي فرشي که بناست غذا روي آن سرو شودسنتي است درحاليکه ضدسنت وفرهنگ ايراني است کشور ايران يکي از کشور هاي است که ازفرهنگ وآداب رسوم غني برخوردار است .مديرت اين اماکن که خود بوجودآورنده اين بي فرهنگي ها هستندنمي توانداعتراضي بکنديا تذکري بدهد در واقع بسترضدسنتي را اين مراکزفراهم کرده اند اگراين مکان ها سنت ايراني است نيازي به رفتارمادبانه يا بهداشت محيط وآموزش امورهتلداري نيست ،در اين رستوران يا چايخانه هاي منو غذايي که نشاني از سنتي بودن مشاهده نمي شودرا روي همين تخت ها انداخته اندکه روي همين تخت و فرش ها غذا سرو ميکنند نه تنهاسنتي نيست و يک کارکاملا غيربهداشتي وضد فرهنگ وآداب ايراني است چطورميتوان لميدن دراز کشيدن جلوي بزرکترها را نام سنتي گذاشت که هرگزسنتي نيست،اين کافه مگسي ها که با هزينه بسيارکم اداره ميشود هرآنچه مايل هستنددرمنوغذا مي نويسندبنام سنتي بفروش مي رسانند، شيريني خامعه اي بجاي شيريني شکلاتي،بستني ميوه اي بجاي بستني سنتي نوشابه هاي مختلف بجاي نوشابه هاي سنتي آنچه سفارش دهيدکاملا مغاير با آنچه سرومي کنند مي باشد.حتي ظروف سرويس دهي نيزسنتي انتخاب نشده ،عقل سليم هرگزاين تخت هاي فرش شده با قاليچه ياگليم رابراي محل هاي عمومي حتي خصوصي ورستوران وچايخانه مناسب سروغذا نمي داند وقتي روي همين تخت هاباکفش ميروندياپوشک کودک را تعويض ميکنندوبراي نظافت يا باقيمانده غذا وپاک کردن چربي خوراکي هاکه روي فرش هاي اين تخت ها ريخته شده ازجارو دستي که باهمان سرويس هاي بهداشتي را تميزکرده اند استفاده ميشودو براي نشستن بايد دست ها را روي اين فرش هاي غير بهداشتي بگذاريد تا روي تخت بنشيند لازم است دوباره دست هارابشوئيد وشايدنيازباشد ضدعفوني کنيدغذا سرومي کنندآداب وفرهنگ ايراني ياسنتي است؟سنتي يعني غير بهداشتي يا لميدن وخوابيدن پا درازکردن جلوي افرادديگرسنتي است؟درفرهنگ ايراني پادرازکردن حتي جلوي افراد خانواده حرکت بسياربي ادبي مي باشدآياجلوي هرفردي ميتوان پا را درازکرد ؟دايرکردن اين مکان هاي باصطلاح سنتي حکايت ازعدم مديريت وبهداشت است،اين هتل هاي پرستاره بارستوران هاي مکسي چه فرقي دارند؟ بد نيست سري هم به سرويس هاي عمومي اين مکان ها بزنيد،بااين گونه سرويس دهي مي خواهندمشتريان توقعي ازسرويس دهي و بهداشت نداشته باشندتوقع مشتريان راکم کنندبدون دادن سرويس مطلوب وسرويس دهي نا مناسب سود سر شاري ازغذاهاي هاي ارزان وغيرسنتي که بسياري ازآنها سنتي نيست ببرنند(مثلا پيتزاو..) اين مکان هابا عنوان سنتي بي فرهنگي وبي ادبي وغيربهداشتي بودن را رواج ميدهند،اگرميزوچهار پايه بگذارندکه ازابداعات و اختراع ايرانيان است مي توان نام سنتي را گذاشت زيرا ميزوصندلي که صندلي بصورت چهارپايه باشد از ابداعات ايرانيان ونشان ازفرهنگ ايراني است بعدها تکيه به صندلي اضافه شده است ،درکجاي فرهنگ ايراني بي ادبي پا درازکردن و لميدن خوابيدن يا غيربهداشتي را رواج دادن سنتي است اگربناست سنتي باشندبايدبجاي تختخواب ميزوچهارپايه قرار دهند، غذاها ،دسرها وآنچه مواد خوراکي سروميشود سنتي باشد، بجاي نوشابه ها شربت هاي سنتي سروشود ودرمنو خاصيت اين نوشابه ها راذکرکنند سرويس دهي سنتي باشددراين محل هاچيزي که ديده نمي شودسنتي است نه طراحي نه يونيفرم کارکنان نه محل نشستن نه بهداشت نه غذاودسرنوشيدني نه ظروف سرويس دهي که بايدسنتي باشدهيچ نشاني ازسنتي بودن دراين مکان مشاهده نميشود.جالب است (درفرم استاندارد سازي وارزيابي سفره خانه هاي سنتي درامورخدمات و تجهيزات آمده )
"وضعيت مديريت وکارکنان سفره خانه به منظور ارزش گذاري به فرهنگ اصيل ايراني در حين سرويس دهي و سنتها و آداب ورسوم ايراني وارائه خدمات ومفروش بودن تختها با گليم يا قاليچه وپشتي بايد متناسب باشد" در واقع فرم استاندارد سازي وارزيابي کاملا اشتباه است چه کساني اين ارزيابي را انجام داده اند؟کدام مرجعي بايدرسيدگي کند همانطوريکه درائين نامه اداره بهداشت نوشته شده ديواررستوران تا يکمتربايدسنگ شودچه تاثيري به بهداشت دارد؟ يا نوشته شده کف رستوران نبايدموکت فرش شوددرحاليکه دربيشتررستوران هاي هتل هاي پرستاره جهان کف رستوران وحتي فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ ازنوعي موکتي فرش ميشود که ضدالکتريسيته ،ضدآتش ،ضد لک وآنتي باکتري است و ايرادي هم ندارد روي موکت کف اين رستوران ها که ضد باکتري است غذا سرو نمي کنند فقط راه ميروند ولي درآئين نامه اداره بهداشت که اجازه نصب موکت دررستوران ها نمي دهندچطورازاين تخت ها که روي آن فرش يا گليم انداخته اندو با کفش يا پا برهنه که مردم روي اين تخت ها ي فرش شده ميروند پوشک بچه را عوض ميکنند لم ميدهندوموقع سروغذا روغن غذا روي فرش ها وپشتي ها ريخته ميشود وبا جاروي که سرويس هاي عمومي راتميز کرده اند اين فرش ها را تميزميکنند غذا سرومي کنند مانعي نداردآيا در فرهنگ وآداب ايراني اين مکان ها سنتي يا بهداشتي است؟آيااين مکان ها در هتل هاي 5 ستاره استاندارداست. اگردقت کرده باشيد در اطراف اين تخت ها پريز برقي مشاهده نمي کنيداگرهم با جاروبرقي محلي که غذا روي آن خورده ميشودتميزمي کنندبازهم غير بهداشتي است وقتي مديران اين چنين مکان هايي بهداشت را رعايت نمي کنند ونمي دانندقطعا محل هاي دوراز ديد مثل آماده سازي غذا وياآشپزخانه کاملا غيربهداشتي اداره مي شود ،چطورمسئولين اجازه تخت گذاشتن دراين محل هاراميدهند، اصولا چرا در فرم استاندارد سازي که کاملا غيرکارشناسي نوشته شده بايدچنين مکاني را بنويسند.آنهم باتوضيحاتي کاملا غير بهداشتي اميداست ادارات مسئول بجاي سليقه اي عمل کردن تخصصي عمل کنند.

 
صفحه اول
درباره ما
آرشيو مجله
آرشيو سايت
اشتراک مجله
العربية
English Section
 
 

فهرست مسافران 78

 
 
 
معرفي آثار تاريخي فرهنگي ايران به جهان باعث رفع ايران هراسي خواهد شد  
گردشگري سلامت: چالش ها و بايدها...  
خطر در کمين بزرگترين غار آبي آسيا/ بي‌پناهي مأمن شکارچيان عصر سنگ  
آيين گِل هاکُني در مُجن - شاهرود  
همنشيني کمال‌الملک و شاگردان با نقاشان کلاسيک غربي  
سرنوشت ساز بي‌صاحب!  
سفرهاي نوروزي بچه پولدارها  
از نگاه ديگران  
استراتژي هاي رقابت  
سي‎مرغ در سي‎سخت  
مسجد جامع گناباد )ديار قنات و قنوت و قناعت)  
آخرين وضعيت پرداخت ارز مسافرتي در آستانه نوروز  
دانشنامه نوروز تدوين مي شود  
نوروز ايراني، جشن صلح جهاني  
مهرآباد فرودگاه جايگزين ندارد  
سياوش صابري اعلام کرد: تخريب در بافت تاريخي شيراز براي سهولت حرکت دسته‌هاي عزاداري بوده‌است  
بيانيه سازمان ميراث فرهنگي در محکوميت تخريب آثار باستاني عراق توسط داعش  
آثار تاريخي عراق را به ايران امانت بدهيد  
داعش به شهر باستاني نمرود يورش برد  
داعش يک تور گردشگري از سوريه به عراق راه‌اندازي کرد  
بسياري از آثار نابود شده موزه موصل اصل نبودند  
اهميت ژئوفيزيک در باستانشناسي/انتقاداز توقف مغناطيس‌سنجي محوطه‌ها  
کارشناسان ميراث فرهنگي را به عشرت‌آباد راه نمي‌دهند  
رب گوجه فرنگي در همسايه پاسارگاد!!  
تفال به حافظ علاج درد پاسارگاد!  
قدمت تهران با کشف يک اسکلت به 7 هزار سال نمي‌رسد  
خبري از بنياد تعزيه نيست/ امکان توبيخ از سوي يونسکو  
ايجاد پياده‌رو از وسط گورستان تاريخي «دارالسلام»!  
پرونده «بزرگترين خانه تهران» در ميراث فرهنگي به کجا رسيد؟  
دخالت عوامل رسمي در يک حفاري غيرمجاز؟!  
فقط اذيت نکنند...  
جاذبه‌هايي براي گرفتن عکس يادگاري  
قطار ثروتمندان به ايران برمي‌گردد  
پرواز دبي –ساري بهترين فرصت رونق گردشگري خارجي است  
نوروز کهن ميراث ماندگار در استان چهارمحال و بختياري  
خواب ۹۰ ساله ساعت شمس‌العماره ادامه دارد!  
لباسهاي سنتي عشايري  
پول غذاي گردشگران ترکيه = کل درآمد گردشگري ايران  
"بيشه‌دالان" زيستگاه پرندگان مهاجر  
جاده جهاني چالوس درانتظار ثبت ملي  
خليج‌فارس، «خليج‌فارس» است  
24 ميليون متر برهوت 100 ساله  
سلامتي در سفر  
کافه مکسي يارستوران چايخانه هاي غيرسنتي و بهداشتي در هتل هاي پرستاره  
يک شب اقامت در هتل‌هاي کيش، ۲۲۰ تا يک ميليون تومان  
تخفيف 40 درصدي هتل‌هاي تهران در نوروز  
بم و زلزله، زرتشتيان و کرمان در گذر تاريخ  
ايمني در هتل  
هتل ها تنها 10 درصد مسافران نوروزي را در خود جاي مي دهند  
سلياک چيست؟  
آنقدر پولدار داريم که 400 هتل بسازند  
Iran Tourism Attractions on Discovery Channel  
Clay Jewelry in Old Persian Symbols  
30 Iranian Artists to Attend Venice Biennale  
Astaneh Ashrafieh: A Tourism Attraction in the Caspian  
 
 

© Copyright 2009 www.mosaferan.ir

درباره ما | اشتراک مجله | آرشيو مجله | آرشيو سايت | اشتراک مجله